תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 • תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

  • קדימון
   1. אתר " AR TRADE IN" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר ("סוכנות למכירה ולטרייד אין של רכבים") והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
   2. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
   3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
   4. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר. 
   5. רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
   6. בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות (אך לא רק, מבצעים), החברה שומרת על זכותה לבטל את הפרסום או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל דרך שהיא.

   

  1. השימוש באתר
   1. סכום ההחזר החודשי (התשלום החודשי) המוצג באתר מבוסס על עסקת הלוואה תיאורטית שתועמד (ככל שתועמד) לרכישת הרכב ולפיכך אינם סופיים והם תלויים במסלול ההלוואה ובתנאי ההלוואה שיאושרו על ידי הסוכנות ללווה בהתאם לתנאי הסוכנות ונהליה (ייתכן ובחלק מהעסקאות תצטרך להינתן מקדמה כספית לצורך המימון).
   2. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות המלצות, התייחסויות, נתוני סקרים, השוואות מחירים, מאמרים וכתבות, משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם הסוכנות. הסוכנות לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהסתמכות כאמור.
   3. ככל שתועמד למשתמש הלוואה על ידי חברת המימון לצורך רכישת רכב, תהיה עסקת הלוואה עסקה נפרדת לחלוטין מעסקת רכישת הרכב מהסוכנות. המשתמש יהיה מחויב בהחזר ההלוואה במלואה על פי התנאים הקבועים בהסכם ההלוואה והמשכון גם במקרה שבו לא יסופק לו הרכב או במקרה שבו הרכב לא סופק לשביעות רצונו, אינו תקין ו/או אינו תואם את צרכיו של המשתמש. 
   4. הסוכנות תהיה רשאית לפנות לכל משתמש אשר הביע התעניינות במודעה המוצגת באתר.
   5. הסוכנות אינה מתחייבת כי רכבים אשר התעניינת בהם ו/או הצעות שנשלחו אליך יישמרו עבורך וייתכן מצב שבו רכב שהתעניינת בו (גם אם קיבלת הצעה ביחס אליו) יימכר על ידי הסוכנות ללקוח אחר (וזאת גם אם נקבעה פגישה מול הסוכנות). הסוכנות תעשה מאמץ, אך אינה מתחייבת, לעדכן אותך בדבר מכירת הרכב ללקוח אחר.

   

  1. התחייבויות המשתמש באתר

   המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

   1. שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש. 
   2. התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת.
   3. מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים במסגרת השימוש באתר.
   4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש הסוכנות לצורך אספקת השירותים באתר.
   5. הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
   6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.
   7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר המצויות באתר.
   8. העתקה, שכפול, עדכון, שינוי או הפצה ברבים של כל תוכן המצוי באתר.
   9. פעולה שתייצר או עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
   10. הצבת השירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (Mirror) ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של הסוכנות.
   11. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.
   12. הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.
   13. העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.
   14. שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של הסוכנות או כל צד שלישי אחר.
   15. איסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל כך רובוטים, scrapers, spiders וכיו"ב).
   16. שימוש באתר או במידע המוצג בו שלא למטרת רכישת רכב באמצעות האתר.
   17. הסוכנות רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;
    2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;
    3. המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים מטעים או כוזבים;
    4. אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;
    5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסוכנות או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר, או בצד ג' כלשהו;
    6. כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של הסוכנות.

   

  • ויתור והגבלת אחריות
   1. הסוכנות וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר שלא על פי תנאי השימוש. אחריותה של הסוכנות, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
   2. המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר מוצעים AS IS והסוכנות, מנהליה ובעלי המניות בה וחברות הקשורות אליה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התאמת המידע, התכנים והשירותים לצרכי המשתמש.
   3. הסוכנות אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. השימוש באתרים אחרים אלו יהיה באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, כל שירות שהוא הניתן על ידי צד ג' כלשהו באתר ו/או כל שירות קיים או עתידי שיוצע למשתמשי האתר, הוא באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים המפעילים את השירותים האלו, והסוכנות לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי כל צד ג'.
   4. הסוכנות עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.
   5. הסוכנות לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
   6. מערכות הסוכנות, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר הסוכנות או לאיזה ממערכותיה והונאות מקוונות אחרות. הסוכנות משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
   7. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי השימוש, הסוכנות תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמשים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים והגורמים המפורטים להלן:
    1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין הסוכנות ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
    2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש.
    3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או  כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, ולרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהסוכנות באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לסוכנות בקשר לכך.
    4. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

   

  • מדיניות פרטיות
   1. בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, ייתכן ותידרש לספק לסוכנות מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, תאריך לידה, כתובת, מיקוד, ומספר טלפון ("המידע"). הפרטים אשר יסופקו לסוכנות, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות המשתמש שכבר מצוי ברשות הסוכנות, או על ידי מידע דומה שסופק לסוכנות, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו אשר יימסר לסוכנות ישיר כדין. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיו, ומסירת הפרטים (כולם או חלקם) תלויה ברצונך ובהסכמתך.
   2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת הסוכנות באיסוף ושימוש בפרטים אודות משתמשי האתר ("מדיניות הפרטיות"). יודגש כי הסוכנות רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
   3. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לאתר ולשירותים, המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר או עושה שימוש בשירותים המוצעים באתר.
   4. הסוכנות מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר ("מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה- IP של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה לתנאי שימוש אלו המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי הסוכנות.
   5. הסוכנות משתמשת במידע שנאסף אודותיך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:

   

    1. יצירת קשר עם המשתמש, לרבות בקשר עם מודעות שפרסם באתר וכן עניין אחר הנוגע לשירותים המוצעים באתר ולשימוש באתר;
    2. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה;
    3. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של הסוכנות. בכפוף לדין החל, בגלישתו באתר, המשתמש נותן לסוכנות רשות לאחסן את המידע הנאסף עליו בבסיסי הנתונים שלה;
    4. לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים שבאתר ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות הסוכנות;

   

  • גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים
    1. הסוכנות לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.
    2. הסוכנות תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
     1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים המוצעים באתר ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו הסוכנות.
     2. הסוכנות תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הסוכנות ו/או מי מטעמה.
     3. במקרה בו הסוכנות תמצא כי פעולות המשתמש מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
     4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים בפעילות המבוצעת באתר.
  • Cookies
   1.  “Cookie” הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר של על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי הסוכנות יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותי האתר וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.
   2. בהסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו, המשתמש מתיר לסוכנות ל"השתיל" Cookie על מכשירו, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותו על פיה.
   3. באמצעות Cookies הסוכנות עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (" ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו והסוכנות עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
   4. הסוכנות אינה אחראית לתפעול האתרים של צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
   5. במידה והמשתמש מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה והמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותו לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. יודגש, כי במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה-Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.

   

  • קניין רוחני זכויות יוצרים באתר
    1. האתר הוא רכושה הבלעדי של הסוכנות והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני בו. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו של האתר, מבנה האתר, התכנים המוצגים באתר, קבצים ויישומים המצויים באתר, האייקונים וסימני הלוגו (logo) שבאתר, וכן כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, מידע וטקסט המופיעים באתר ועל כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.
    2. אין לעשות כל שימוש מסחרי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים וכיו"ב, ללא קבלת אישור הסוכנות מראש ובכתב.
    3. הסוכנות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה, תוכן או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניינית אחרת.
    4. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.
  • תחולת הדין וסמכות שיפוט
    1. הדין החל על הפעילות באתר לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד.
    2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר ראשון לציון.
  • שונות
   1. תנאי השימוש אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד ג' כלשהו.
   2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הסוכנות לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של הסוכנות לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.
   3. במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.
   4. האתר מונגש לבעלי מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
   5. בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הסוכנות.
   6. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 01.10.2020.

—-
אסטון מרטין
שימוש הוגן בלוגו, httpshe.wikipedia.orgwindex.phpcurid=1232042

אלפא רומאו – שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1505678

האודי
מאת Strichpunkt / KMS Team – http://www.audi.de/de/brand/de.html, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48479147

BMW
מאת BMW – http://brandsoftheworld.com, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22309422

שברולט
שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=85774

דוגג
שימוש הוגן בלוגו, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=403230

פורד
מאת לא ידוע – Ford 2017 Annual Report, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72831479
—-